صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امین سامان منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/10
گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امین سامان منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/07
گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امین سامان منتهی به 30 دی 1398 1398/11/06
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین سامان دوره نه ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/10
گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امین سامان منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/04
گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امین سامان منتهی به 30 آبان 1398 1398/09/07
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری امین سامان دوره منتهی به 1398/06/31 1398/08/20
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین سامان دوره شش ماهه منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده) 1398/08/20
گزارش افشاي پرتفوي صندوق سرمايه گذاري امین سامان منتهی به 30 مهر 1398 1398/08/05
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین سامان دوره شش ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/29
گزارش افشای پرتفوی صندوق امین سامان برای ماه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/03
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/01
گزارش افشای پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1398/05/31صندوق سرمایه گذاری امین سامان 1398/06/10
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 31-04-98 1398/05/09
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین سامان دوره سه ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/22
گزارش افشای پرتفوی صندوق امین سامان برای ماه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/10
صورت های مالی سالانه منتهی به1397/12/29صندوق امین سامان(اصلاحیه) 1398/03/29
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 31-02-98 1398/03/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/12/29صندوق امین سامان (حسابرسی شده) 1398/02/29
صورت های مالی سالانه منتهی به1397/12/29صندوق امین سامان(حسابرسی شده) 1398/02/29
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 31-01-98 1398/02/10
صورت های مالی سالانه منتهی به1397/12/29صندوق امین سامان(حسابرسی نشده) 1398/02/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29-12-1397 صندوق امین سامان 1398/01/27
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 29-12-97 1398/01/07
گزارش افشای اطلاعات ماهانه صندوق سرمایه گذاری امین سامان منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 30-10-97 1397/11/09
صورت های مالی نه ماهه منتهی به1397/09/30صندوق امین سامان(حسابرسی نشده) 1397/10/26
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30-09-1397 صندوق امین سامان 1397/10/15
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 30-09-97 1397/10/10
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 30-08-97 1397/09/03
صورت های مالی شش ماهه منتهی به1397/06/31صندوق امین سامان(حسابرسی شده) 1397/08/19
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 30-07-97 1397/08/09
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31-06-1397 صندوق امین سامان 1397/07/28
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31-06-1397 صندوق امین سامان 1397/07/21
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 31-06-97 1397/07/10
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یک ماهه منتهی به 31-05-97 1397/06/10
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یکماهه منتهی به 31-04-1397 1397/05/10
صورت مالی سه ماهه منتهی به 31-03-1397 صندوق امین سامان 1397/04/30
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31-03-97 صندوق امین سامان 1397/04/12
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یکماهه منتهی به 31-03-1397 1397/04/10
افشای ماهانه پرتفوی صندوق امین سامان یکماهه منتهی به 31-02-97 1397/03/09
صورت مالی یکساله منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق امین سامان(حسابرسی شده) 1397/02/26
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29-12-96 1397/02/26
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین سامان یکماهه منتهی به 31-01-1397 1397/02/10
صورت مالی یکساله منتهی به 29 اسفند 1396 صندوق امین سامان(حسابرسی نشده) 1397/02/05
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 29 اسفند 1396 1397/01/28
افشای ماهانه پرتفوی صندوق امین سامان منتهی به 29 اسفند ماه 96 1397/01/22
افشای ماهانه پرتفوی صندوق امین سامان منتهی به 30 بهمن ماه 96 1396/12/16
افشای ماهانه پرتفوی صندوق امین سامان منتهی به 30 دی ماه 96 1396/11/21
صورت مالی نه ماهه منتهی به 30-09-96 صندوق سرمایه گذاری امین سامان 1396/10/27
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/09/30 صندوق امین سامان 1396/10/05
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30-06-96 صندوق امین سامان (حسابرسی شده) 1396/08/20
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 صندوق امین سامان 1396/07/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 صندوق امین سامان 1396/07/29
صورت مالی امین سامان31-03-96 1396/04/28
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/04/11
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده صندوق برای دوره منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/25
گزارش حسابرس مستقل حسابرسی شده صندوق برای دوره منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/25
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 . 1396/02/04
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 حسابرسی نشده 1396/02/04
گزارش عملکرد سالانه صندوق امین سامان برای دوره منتهی به 30 اسفند 1395 1396/01/27
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30/09/1395 حسابرسی نشده 1395/10/25
گزارش عملکرد صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به30 آذر1395 1395/10/20
صورتهای مالی و شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 حسابرسی شده 1395/08/22
صورتهای مالی و شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 حسابرسی نشده 1395/07/28
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به31 شهریور 1395 1395/07/26
صورتهای مالی سه ماهه امین سامان منتهی به 1395/03/31 1395/04/26
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به31 خرداد 1395 1395/04/15
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/15
صورتهای مالی صندوق امین سامان سالانه منتهی به 29اسفند1394 حسابرسی نشده 1395/01/30
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به 29 اسفند 1394 1395/01/28
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1394 1394/10/19
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30/09/1394 حسابرسی نشده 1394/10/12
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 حسابرسی شده 1394/08/18
صورتهای مالی و شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 حسابرسی نشده 1394/07/28
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/07/12
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1394 حسابرسی نشده 1394/04/23
گزارش عملکرد صندوق طی دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/04/06
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29اسفند 1393 حسابرسی شده 1394/02/16
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29اسفند 1393 حسابرسی نشده 1394/01/26
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 29 اسفند 1393 1394/01/26
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30/09/1393 حسابرسی نشده 1393/10/23
گزارش عملکرد صندوق امین سامان برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1393 1393/10/07
صورتهای مالی شش ماهه صندوق امین سامان منتهی به 31/06/1393 حسابرسی شده 1393/08/19
صمورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/06/1393 صندوق امین سامان حسابرسی نشده 1393/07/26
گزارش عملکرد صندوق امین سامان برای دوره شش ماهه منتهی به 1393/06/31 1393/07/06
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1393 صندوق امین سامان حسابرسی نشده 1393/04/29
گزارش عملکرد صندوق امین سامان برای دوره سه ماهه منتهی به 1393/03/31 1393/04/18
صورتهای مالی سالیانه صندوق امین سامان منتهی به 29/12/1392 حسابرسی شده 1393/03/27
گزارش عملکرد صندوق امین سامان برای دوره سالانه منتهی به 1392/12/29 1393/01/17
صورت مالی نه ماهه منتهی به 30/09/1392 1392/11/01
گزارش عملکرد صندوق امین سامان برای دوره نه ماهه منتهی به 1392/09/30 1392/10/07
صورتهای مالی امین سامان برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1392 حسابرسی شده 1392/08/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/92 1392/07/28
صورتهای مالی امین سامان برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1392 حسابرسی نشده 1392/07/28
گزارش عملکرد سالانه صندوق امین برای دوره منتهی به 29/12/1390 1392/07/01
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق امین برای دوره منتهی به 31/03/1391 1392/07/01
گزارش عملکرد سالانه صندوق امین برای دوره منتهی به 30/12/1391 1392/07/01
صورتهای مالی صندوق امین سامان برای دوره منتهی به 31/03/1392 1392/04/29
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق امین برای دوره منتهی به 31/03/1392 1392/04/29
صورتهای مالی صندوق امین سامان حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30/12/1391 1392/02/30
صورتهای مالی صندوق امین سامان سال مالی منتهی به 30/12/91 1392/02/04
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق برای دوره منتهی به 30/9/91 1391/11/24
صورتهای مالی صندوق امین سامان برای نه ماهه منتهی به 30/9/91 1391/10/30
صورتهای مالی صندوق امین سامان برای شش ماهه منتهی به 31/6/91 حسابرسی شده 1391/08/20
صورتهای مالی امین سامان برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1391 حسابرسی نشده 1391/07/17
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/91 1391/07/17
صورتهای مالی امین سامان برای دوره مالی منتهی به 31/3/91 1391/04/27
صورتهای مالی صندوق امین سامان برای دوره مالی منتهی به 29/12/90 1391/04/10
صورتهای مالی صندوق امین سامان بتاریخ 4/11/90 1390/11/04