مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه اساسنامه ای مجمع 11 دی 1398 صندوق امین سامان 1398/10/14
صورتجلسه امیدنامه ای مجمع 11 دی 1398 صندوق امین سامان 1398/10/14
برگزاری مجمع صندوق امین سامان در تاریخ 11 دی 1398 1398/10/14
تایید صورتجلسه مجمع 1 آبان صندوق امین سامان 1398/09/05
صورتجلسه مجمع 1 آبان 1398 مبنی بر تمدید فعالیت صندوق 1398/09/03
دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1 آبان 1398 1398/08/26
مجوز تمدید فعالیت صندوق 1398/08/26
موافقت سازمان بورس و اوارق بهادار و تصویب اساسنامه جدید صندوق امین سامان 1398/07/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ1398/06/20صندوق سرمایه گذاری امین سامان 1398/06/10
تصویب تغییرات امید نامه ای مجمع 21 خرداد 1398 در صندوق امین سامان 1398/04/11
تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397- تاییدمجمع مورخ 21 خرداد 1398 1398/04/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 21-03-98 1398/03/29
تصویب مجمع 28 خرداد صندوق امین سامان (تغییرات اساسنامه ای) توسط سازمان بورس 1397/05/21
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق امین سامان - اساسنامه ای 1397/04/11
صورتجلسه مجمع 28 خرداد صندوق امین سامان - امیدنامه ای 1397/04/11
موافقت سازمان با تغییر مدیر ثبت صندوق از بانک سامان به تامین سرمایه امین 1396/12/09
صورتجلسه مجمع 10 بهمن و موافقت سازمان بهمراه مهر سازمان 1396/12/09
صورتجلسه مجمع 10 بهمن مبنی بر تغییر مدیر ثبت صندوق امین سامان 1396/11/24
مجوز سازمان برای مصوبات مجمع مورخ 7 شهریور 1396 مبنی بر تغییر متولی صندوق از موسسه حسابرسی فاطر به شرکت سبدگردان پاداش سرمایه 1396/07/02
صورتجلسه مجمع مورخ 7 شهریور 1396 مبنی بر تغییر متولی 1396/06/22
مجوز سازمان برای مصوبات مجمع مورخ 28 تیر 1396 مبنی بر تغییر شیوه محاسبه هزینه نرم افزار 1396/05/21
صورتجلسه مجمع مورخ 28 تیر 1396 (تغییر شیوه محاسبه هزینه نرم افزار) 1396/05/10
صورتجلسه مجمع مورخ 23 خرداد 1396(تصویب صورتهای مالی سالانه) 1396/04/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/14مبنی بر تغییر نرخ پیش بینی صندوق- امیدنامه ای 1395/07/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/05/03 مبنی بر تمدید صندوق- اساسنامه ای 1395/06/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/26مبنی بر تغییر حسابرس و هزینه صندوق- امیدنامه ای 1395/03/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/26مبنی بر تصویب صورتهای مالی صندوق- اساسنامه ای 1395/03/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/10/14 صندوق مبنی بر تغییر نوع صندوق- امیدنامه ای 1395/01/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/10/14 صندوق مبنی بر تغییر نوع صندوق- اساسنامه ای 1395/01/09
مجمع مورخ 06/ دی ماه 94 - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1394/12/01
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 15 اردیبهشت 1394 به شرح پیوست است. 1394/02/30
اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 15 اردیبهشت 1394 به شرح پیوست است. 1394/02/19
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 26 آذر 1393 به شرح پیوست می باشد. 1393/10/07
اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 26 آذر 1393 به شرح پیوست می باشد. 1393/10/06
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 8 آذر 1393 به شرح پیوست می باشد. 1393/09/12
اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 8 آذر 1393 به شرح پیوست می باشد. 1393/09/10
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 7 تیر 1393 به شرح پیوست است. 1393/07/23
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 2 شهریور 1393 به شرح پیوست است. 1393/06/09
اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 2 شهریور 1393 به شرح پیوست می باشد. 1393/06/02
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 26/12/1392 1393/04/03
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 11/03/1392 1393/03/17
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 01/10/1392 1393/03/03
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 11/08/1392 1393/03/03
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 30/09/1392 1393/03/03
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 23/05/1392 1392/07/06
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 21/02/1392 1392/03/28
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 18/7/91 1391/09/25
مجمع صندوق امین سامان مورخ 20/4/91 1391/04/27
مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1390 1390/12/10
صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده 1390/09/07
صورتجلسه مجمع موسس 1390/04/06