بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان به همراه توضیحات