بازدهی محقق شده صندوق ٢٢.٠٢ درصد شد...

صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره ماهانه منتهی به ٢٩ اسفندماه ٩٤ ، به بازدهی ٢٢.٠٢درصدی دست یافت.