بازدهی محقق شده صندوق برای دوره مهرماه ١٩ درصد شد.

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره مهرماه  ١٩ درصد به طور سالیانه شد.