بازدهی صندوق برای دوره خرداد ماه برابر 19 درصد سالیانه محقق شد.

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به خرداد 1396 بازدهی ای معادل 19 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 16137 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز شد.