سود دوره ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1396 پرداخت شد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند،
صندوق سرمایه گذاری امین سامان در دوره ماهانه منتهی به تیر ماه 1396 بازدهی ای معادل 19 درصد سالانه ایجاد نموده است.
بدین ترتیب به ازای هر واحد 16.137 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز شد.