بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آبان ماه ١٨.٥ درصد شد...

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آبان ماه  ١٨.٥ درصد محقق و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.