بازدهی صندوق برای دوره شهریور ماه برابر 19.5 درصد سالیانه محقق شد.

 

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به شهریور 1396 بازدهی ای معادل 19.5 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 16562 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز شد.