پرداخت سود مهرماه صندوق سرمایه گذاری امین سامان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند

بازدهی صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره یک ماهه منتهتی به 1396/07/30 نرخ سود 18.53 درصد می باشد. که به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.