بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آذرماه ١٨.٣١ درصد شد...

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره آذرماه  ١٨.٣١ درصد محقق و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.