بازدهی صندوق برای دوره دی ماه برابر 18.18 درصد سالیانه محقق شد.

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 1396 بازدهی 18.18 درصد با ضریب پرداخت سود 14.947 در تاریخ اول بهمن ماه 96 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.