سود بهمن ماه صندوق امین سامان به حساب سرمایه گذاران واریز شد

سود بهمن ماه صندوق امین سامان به حساب سرمایه گذاران واریز شد

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 بازدهی 17.5 درصد با ضریب پرداخت سود 14.383ریال به حساب سرمایه گذاران واریز گ