بازدهی محقق شده صندوق برای دوره دی ماه ١٨.٢ درصد شد...

سود صندوق برای دوره دی ماه به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.