دعوت به مجمع صندوق مورخ 05 اردیبهشت 1397

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین سامان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 05/02/1397 ساعت 14:30 در محل تامین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار مشود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
• اصلاح امیدنامه صندوق در خصوص پرداخت هزینه کارمزد به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق سرمایه-گذاری.
• سایر موارد