اسامی حاضرین در مجمع 5 اردیبهشت 97

آقای قاسم سرخوش بعنوان رئیس مجمع
آقای کوروش شمس به عنوان ناظر مجمع نماینده متولی
آقای عزت اله صیادنیا طیبی به عنوان ناظر مجمع
آقا محمدرضا خانی به عنوان دبیر مجمع