بازدهی محقق شده صندوق برای دوره بهمن ماه ١٨.٤٧درصد محقق شد...

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره بهمن ماه ١٨.٤٧درصد محقق و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.