اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 28 خرداد 97

اسامی افراد زیر در مجمع صندوق مورخ 10 بهمن 1396 مبنی بر تغییر مدیر ثبت صندوق به شرح زیر اعلام می گردد

1. جناب آقای محمدرضا ملک محمدی به عنوان رئیس مجمع
2. جناب آقای مجتبی مهری به عنوان ناظر مجمع (نماینده سازمان)
3. سرکار خانم سمیه حیدری به عنوان ناظر مجمع(نماینده متولی)
4. جناب آقای محمدرضا خانی به عنوان دبیر مجمع