بازدهی محقق شده صندوق ٢١.٠٨ درصد شد...

صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره ماهانه منتهی به ٣١ فروردین ماه ١٣٩٥ ، به بازدهی ٢١.٠٨ درصدی دست یافت.