تغییر نوع صندوق از تاریخ ١٣٩٥/٠٢/١٨

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٤/١٠/١٤ صندوق ، نوع آن از صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت و با تضمین سود به صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل و با پیش بینی سود تبدیل شد.