اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین سامان مورخ 1397/11/28

اسامی افراد زیر در مجمع صندوق مورخ 28 بهمن 1397 مبنی بر تغییر تاریخ پرداخت سود اسفند ماه صندوق به شرح زیر اعلام می گردد

1. جناب آقای محمدرضا ملک محمدی به عنوان رئیس مجمع
2. جناب آقای سید علی تقوی به عنوان ناظر مجمع (نماینده مدیر)
3. جناب آقای هاشم فتح آبادی به عنوان ناظر مجمع(نماینده متولی)
4. جناب آقای محمدرضا خانی به عنوان دبیر مجمع