بازدهی محقق شده صندوق برای اردیبهشت ماه ٢٠.٥٨ درصد شد...

به استحضار سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند بازدهی محقق شده اردیبهشت ماه برابر ٢٠.٥٨ درصد  می باشد.