بازدهی محقق شده صندوق برای خردادماه ٢١ درصد شد...

به استحضار سرمایه گذاران محترم صندوق امین سامان می رساند بازدهی محقق شده خردادماه برابر ٢١ درصد  می باشد.

مدیریت صندوق