بازدهی محقق شده صندوق برای تیرماه ٢٠.٥درصد شد...

صندوق سرمایه گذاری امین سامان برای دوره ماهانه منتهی به ٣١ تیرماه ٩٥، به بازدهی ٢٠.٥ درصدی دست یافت.