بازدهی محقق شده صندوق برای مردادماه ٢٠.٢درصد شد...

بازدهی صندوق برای دوره مرداد ماه برابر ٢٠.٢ درصدمحقق و به حساب سرمایه گذاران واریز شد.