بازدهی محقق شده صندوق برای دوره شهریور ماه ١٩.٥ درصد شد...

بازدهی محقق شده صندوق برای دوره شهریور ماه  ١٩.٥ درصد شد.