بازدهی صندوق برای دوره فروردین ماه برابر 19 درصد سالیانه محقق شد.

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین سامان در دوره ماهانه منتهی به فروردین 1396 بازدهی ای معادل 19 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 16,138 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.