جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 20,022 1.98 89,831 7.67 118,943 8.75 123,481 8.68
اوراق مشارکت 838,819 83.03 601,218 51.33 668,106 49.13 741,256 52.08
سپرده بانکی 541,938 53.64 413,225 35.28 505,799 37.19 489,489 34.39
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,426,076 -42.17 12,965 1.11 13,381 0.98 14,842 1.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,516 1.93 80,302 6.86 96,413 7.09 100,173 7.04