بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,507 1.35 71,595 7.12 67,373 6.63 64,309 6.36
اوراق مشارکت 863,203 86.02 543,598 54.05 622,232 61.27 660,080 65.23
سپرده بانکی 553,483 55.16 352,762 35.07 286,498 28.21 249,658 24.67
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,458,619 -45.7 4,242 0.42 11,339 1.12 10,460 1.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,629 1.36 71,595 7.12 67,373 6.63 64,309 6.36