بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 10,625 1.06 71,490 7.24 73,466 7.45 73,181 7.45
اوراق مشارکت 877,830 87.51 484,397 49.07 483,681 49.07 489,135 49.82
سپرده بانکی 560,084 55.84 394,653 39.98 391,992 39.77 382,647 38.97
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,477,286 -47.58 1,018 0.1 458 0.05 493 0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,754 1.07 71,490 7.24 73,466 7.45 73,181 7.45