جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 25,054 2.42 132,763 7.74 158,421 7.25 177,368 7.88
اوراق مشارکت 844,521 81.69 879,995 51.32 1,147,312 52.49 1,275,247 56.67
سپرده بانکی 545,170 52.74 628,917 36.68 807,338 36.94 729,556 32.42
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 37,184 3.6 54,670 3.19 55,507 2.54 55,925 2.49
سایر دارایی ها -,418,154 -40.45 18,389 1.07 17,142 0.78 12,174 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,745 2.2 84,103 4.9 103,460 4.73 120,373 5.35