بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 7,651 0.76 65,803 6.72 70,904 7.37 69,667 7
اوراق مشارکت 897,137 89.4 382,720 39.1 484,091 50.33 473,827 47.63
سپرده بانکی 564,596 56.27 494,732 50.55 369,300 38.4 415,656 41.78
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,497,247 -49.55 837 0.09 2,331 0.24 296 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,786 0.78 65,803 6.72 70,904 7.37 69,667 7