جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,692 1.56 65,665 6.47 64,309 6.09 64,309 6.13
اوراق مشارکت 853,006 84.99 625,239 61.62 630,195 59.65 635,858 60.62
سپرده بانکی 545,724 54.37 271,874 26.79 287,243 27.19 286,279 27.29
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,444,062 -44.24 11,656 1.15 11,288 1.07 10,443 1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,809 1.58 65,665 6.47 64,309 6.09 64,309 6.13