بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,056 0.4 48,107 4.97 55,479 5.82 66,462 6.97
اوراق مشارکت 924,394 92.08 329,483 34.04 288,000 30.19 235,986 24.74
سپرده بانکی 568,096 56.59 554,139 57.25 576,269 60.42 617,230 64.7
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,523,326 -52.13 2,614 0.27 32 0 22 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,199 0.42 48,107 4.97 55,479 5.82 66,462 6.97