Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.                             .

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از دارايي هاي صندوق
٢- اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداكثر 3٠% از دارایی های صندوق
٣- اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس حداكثر 30% از دارایی های صندوق

 

نصاب حداکثر سرمایه گذاری در سپرده بانکی نیز افزوده خواهد شد


دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان